تخصص ما

فناوری نو برای تصفیه
اسمز معکوس خانگی
سیستم صنعتی اسمز معکوس ( BWRO ) صنعتی
سیستم معکوس به روش اسمز ( SWRO ) برای آب دریا
بسته های آماده تصفیه خانه های فاضلاب
تصفیه خانه فاضلاب صنایع
فناوری نو برای تصفیه پساب صنعتی
استخر
المپیک و استخر نیمه المپیک
فعال سازی استخر
سیستم های آبیاری، نور و بازی آب
تصفیه و ضد عفونی
اندازه گیری کلر و سیستم های دفع
سیستم های تصفیه ماوراء بنفش
سیستم های کلر گاز
جذب مواد معدنی و تبادل یونی تصفیه
فیلتر های شن و ماسه به صورت خودکار
سیستم های نرم به صورت خودکار
فیلتر خودکار کربن فعال
فیلتر خودکار منگنز / آهن
فیلتر ها نیترات ها به صورت خودکار
سیستم های تصفیه آرسنیک