آب منشاء زندگی

پیشرفت های انجام شده در فرایندهای تصفیه آب در طول قرن حاضر از آن چه که قبلا در طی تمام تاریخ رخ داده بیشتر است. به استثنای چند مورد فرایندهای تصفیه بدون اتکابه اطلاعات علمی در مورد اصول عملکردشان و تنها با وسایل اندک برای ارزیابی کمی میزان تاثیر آنها توسعه یافته اند. تنها در طی 20 الی 40 سال اخیر آکاهی های علمی بر فرایندهای تصفیه آب عملا تاثیر گذار بوده است . جالب است بدانید یک تئوری منجر به بروز تغییرات جامع تر وسایل و افزایش کل راندمان چندی در فرایندهای اصلی تصفیه آب گردیده است. فهم مبانی علمی سبب بهتر شدن فرایندها و توسعه راهبردی تصفیه آب گردیده است.