آب منشاء زندگی

پیشرفت های انجام شده در فرایندهای تصفیه آب در طول قرن حاضر از آن چه که قبلا در طی تمام تاریخ رخ داده بیشتر است. به استثنای چند مورد فرایندهای تصفیه بدون اتکابه اطلاعات علمی در مورد اصول عملکردشان و تنها با وسایل اندک برای ارزیابی کمی میزان تاثیر آنها توسعه یافته اند. تنها در طی 20 الی 40 سال اخیر آکاهی های علمی بر فرایندهای تصفیه آب عملا تاثیر گذار بوده است . جالب است بدانید یک تئوری منجر به بروز تغییرات جامع تر وسایل و افزایش کل راندمان چندی در فرایندهای اصلی تصفیه آب گردیده است. فهم مبانی علمی سبب بهتر شدن فرایندها و توسعه راهبردی تصفیه آب گردیده است. ضد عفونی استخر با دستگاه کلرزن نمکی، فرآیندی است که در آن از محلول آب و نمک (با غلظت 2500 تا 6000 ppm) برای تولید کلر استفاده می شود. دستگاه کلرزن نمکی با استفاده از روش الکترولیز، نمک طعام (NaCl) را به اسید هیپوکلریک (HClO) و هیپوکلریت سدیم (NaClO) که دو عنصر اکسید کننده و ضد عفونی کننده قوی هستند تبدیل کرده و آن ها را وارد آب استخر می کنند. بنابراین، استخری که با دستگاه کلرزن نمکی ضدعفونی می شود، در واقع یک استخر بدون کلر نیست. بلکه بجای اضافه کردن مستقیم کلر در آن، از الکترولیز نمک، برای تولید کلر استفاده می شود